• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Perfect Decorations

Cuylitshofstraat 57

2920 Kalmthout

Tel. 0478 656 632

[email protected]

BE 0828.875.094

 

Versie geldig vanaf 9 juni 2015. 

 

 1. Algemeen

Perfectdecorations.be richt zich op de Benelux markt met feestdecoratief gerelateerde producten. Lamponnen, vlaggenlijnen, wegwerp serviezen, ballonnen en overige feestdecoraties vormen de basis in het aanbod verdeeld over bekende (inter)nationale merken.

De website van de Perfect Decorations werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Perfect Decorations heeft zich aangesloten bij het kwaliteitslabel van BeCommerce. De BeCommerce bedrijven respecteren de regels opgenomen in de Gedragscode van BeCommerce. De Code bevat regels over privacy, kopen op afstand en telemarketing. Deze regels bieden u als consument een optimale bescherming.

De bedrijven die het BeCommerce Label dragen, houden zich aan nog strengere regels die heel gericht zijn op het kopen op afstand via internet en catalogus. Zij respecteren de gedragscode van het BeCommerce kwaliteitslabel.

U kan de Gedragscodes hier consulteren:

Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.

Producten

Alle aanboden producten (zoals ballonnen, lampionnen, gastenboeken, enveloppendozen etc.) zijn bestemd als decoratie voor diverse gebeurtenissen zoals huwelijken, babyborrels, verjaardagsfeesten, communiefeest of andere persoonlijke evenementen.

 • Alle producten worden alleen verkocht, tenzij anders wordt vermeld.
 • Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan voorwaarden zijn verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
 • Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.
 • Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een goede beoordeling kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen wij dat vermelden. . Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Namaak

Perfect Decorations garandeert dat alle verkochten producten rechtstreeks van de leverancier naar de consument worden geleverd. Er is geen sprake van namaak/fake producten. Perfect Decorations maakt de consument graag attent hoe fake producten te herkennen en hoe hierop te reageren:

https://www.eccbelgie.be/themas/oneerlijke-praktijken/namaak-en-piraterij/namaakproducten-herkennen

https://www.eccbelgie.be/themas/oneerlijke-praktijken/namaak-en-piraterij/reageren-bij-aankoop-van-namaak

Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt

 1. Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal Perfect Decorations bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Aan de leveringsplicht van Perfect Decorations zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Perfect Decorations geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds met ons contact opnemen voor bijkomende inlichtingen. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

 

 1. Prijzen

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen op de site zijn in Euro's, inclusief 21% BTW en exclusief bezorgkosten, met uitzondering voor intracommunautaire zendingen aan houders van een BTW-nummer, waar een BTW-tarief van 0% geldt. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro, MasterCard, PayPall of iDEAL (Nederland).

 1. Herroepingsrecht

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Download hier het Herroepingsformulier.

Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen per post retour gezonden worden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: Perfect Decorations, Cuylitshofstraat 57, 2920 Kalmthout.

Terugzending vanuit België is kosteloos. Hiertoe dient het retourlabel op de buitenkant van de doos te worden gekleefd waarna de doos wordt afgegeven in het postkantoor en op kosten van de verkoper verzonden. Voor elke andere wijze van terugzenden, staat de klant zelf in voor alle kosten. Ook voor terugzending vanuit het buitenland draagt de klant zelf de kosten. Enkel vanuit Nederland kan terugzending  kosteloos, mits door de verkoper een gepersonaliseerd retourlabel wordt opgemaakt dat op uitdrukkelijk verzoek van de klant via ons kan worden bekomen.

In ieder geval wordt de retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild en onbeschadigd is en zich in de originele verpakking bevindt. 

Aan retour zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald binnen 14 dagen op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde. Indien gewenst, kan de klant ook opteren voor een tegoedbon. Hiermee kan een nieuwe bestelling worden geplaatst.

Uitsluiting herroepingsrecht

 

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

 • Producten die vervaardigd zijn volgens specificaties van de klant of duidelijk persoonlijk van aard zijn; Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • Audio- en video- opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken;
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • Diensten die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de herroepingstermijn waarbij de uitvoering is begonnen na voorafgaande instemming van de klant en de uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht;
 • Overeenkomsten waarbij de klant de ondernemer specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de ondernemer bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de klant niet expliciet om heeft gevraagd, of andere producten levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of producten van toepassing;
 • De terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • Digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest.
 1. Gegevensbeheer

Perfect Decorations behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bv. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

Deze privacy policy is opgesteld met inachtneming van de GDPR-regels.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met d van de verkoper. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

Perfect Decorations respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

 1. Garantie en conformiteit

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Perfect Decorations, Cuylitshofstraat 57, 2920 Kalmthout of via een bericht op de contactpagina van de webshop of een mail naar [email protected].

Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan Perfect Decorations binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen binnen 14 dagen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 4. De kosten van verzending vanuit België en Nederland (mits een gepersonaliseerd label wordt opgemaakt zoals hoger omschreven onder 4) vallen ten laste van de verkoper. Voor verzending vanuit andere landen, staat de klant zelf in voor de kosten.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties. Tevens is Perfect Decorations aangesloten bij het kwaliteitslabel BeCommerce.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt binnen 14 dagen kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

Geschillencommissie

De BeCommerce geschillencommissie is een onafhankelijk orgaan ontstaan vanuit een noodzaak die BeCommerce ondervond bij zijn klachtendienst.

De consument of de ondernemer kan het geschil ook voorleggen aan de geschillencommissie. Deze procedure is veel goedkoper dan een gang naar de rechter. De BeCommerce Geschillencommissie behandelt: "Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot een verkoop op afstand en met de betrekking de door deze ondernemer te leveren of geleverde goederen en diensten." Als de ondernemer dit doet, moet hij de consument de keuze geven toch te kiezen voor de bevoegde rechter. De consument moet in dit geval binnen vijf weken een keuze maken. Als geen keuze wordt gemaakt binnen deze periode kan de ondernemer het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

Het geschil kan, binnen drie maanden nadat daarover contact is opgenomen met de ondernemer, voorgelegd worden aan de onafhankelijke geschillencommissie BeCommerce. De Becommerce Geschillencommissie is zowel in het Nederlands als in het Frans aan te schrijven. De aanvraag kan zowel via elektronische weg als per post worden ingediend. Deze zijn ook de mogelijkheden voor de uitwisseling van de stukken. De kosten verbonden aan deze procedure bedragen 70 euro.Dit wordt (gedeeltelijk) terugbetaald als de consument (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld. Voor meer informatie klik hier.

Klachtenprocedure

De Europese Commissie heeft op 15 februari 2016 een online platform ingevoerd voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit biedt consumenten de gelegenheid om geschillen met betrekking tot online order op te lossen zonder eerst een zaak aanhangig te maken bij een rechtbank. Het platform voor geschillenbeslechting is toegankelijk via de volgende externe link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

 1. Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Perfect Decorations zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 10 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Mondelinge toezeggingen verbinden Perfect Decorations slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van Perfect Decorations gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

Perfect Decorations kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 1. Overeenkomst

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

Perfect Decorations behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.  

 1. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Perfect Decorations gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.  

 1. Overmacht

Perfect Decorations is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Weddingdeco.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Perfect Decorations behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Perfect Decorations gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Perfect Decorations bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.  

 1. Aansprakelijkheid

Perfect Decorations is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.  

 1. Intellectueel eigendom

Alle onderdelen van de site van Perfect Decorations, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Mechelen en desgevallend het Hof van Beroep te Antwerpen bevoegd.